....

Polityka Prywatności

W związku z korzystaniem z naszej Platformy zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o Twojej aktywności. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, gdyż zawiera ona ważne informacje pomagające zrozumieć praktyki dotyczące przetwarzania przekazywanych nam danych osobowych za pośrednictwem Platformy.

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W celu lepszego zrozumienia naszej Polityki Prywatności prosimy o zapoznanie się z definicjami wskazanymi poniżej:

1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

2. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

3. podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora,

4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

5. przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

7. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://zjarzynskimi.pl

8. Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Platformie i posiada konto.

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Zjarzynskimi.pl

REHAMED (REHABILITACJA MEDYCZNA) ROBERT JARZYŃSKI

NIP: 7732124372

Skrzynki 91, 97-225 Ujazd

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Skrzynki 91, 97-225 Ujazd.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

Istnieją różne procesy w ramach których przetwarzamy dane osobowe. Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Obsługa konta oraz przyjęcie i realizacja zamówienia w zakresie oferowanych w ramach platformy produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)

Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród klientów Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

Prowadzenie działań marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newslettera mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Administratora)

Udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z użytkownikami Platformy)

Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług)

Realizacja ewentualnych roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami)

 

W środowisku internetowym korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o osobach. Dokładny sposób korzystania z ciasteczek opisaliśmy w dalszej części Polityki.

Nie stosujemy tzw. profilowania kwalifikowanego, polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie mogących na Ciebie wpływać.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi Administratora, w tym do zawarcia umowy. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z danej usługi. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiot świadczący usługi outsourcingu księgowości, dostawcy systemów informatycznych, podmiot odpowiedzialny za obsługę informatyczną oraz inni odbiorcy danych np. podmiot obsługujący płatności elektroniczne.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane na zewnątrz jedynie w wyjątkowych przypadkach. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  1. a) okres realizacji umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,

  2. b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

  3. c) do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  4. d) po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przepisy RODO gwarantują szeroki wachlarz praw, zapewniających ochronę Twojej prywatności: prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pamiętaj o tym, że nie wszystkie poniżej wskazane prawa znajdują zastosowanie w każdej sytuacji.

Z naszej strony dołożymy najwyższej staranności aby zrealizować przysługujące Ci prawa.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć zgromadzone dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem.

Stosowane przez nas metody zabezpieczeń pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żadna strona internetowa nie może być w pełni bezpieczna i nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawniony lub niezamierzony dostęp, który ma miejsce niezależnie od nas.

Nasza Platforma może zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności, treść ani zabezpieczenia stosowane przez te inne strony. Polityka nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na linkowanych stronach. Zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności innych stron internetowych.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Istnieje możliwość udostępnienia informacji znajdujących się na Platformie za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Oznacza to, że udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko oraz preferencje, będą widoczne dla osób odwiedzających te strony. Zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności podmiotów prowadzących media społecznościowe, gdyż dotyczą one przetwarzania Twoich danych osobowych przez te podmioty.

 

PLIKI COOKIES

Platforma korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony Platformy.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Platformy podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

 

AKTUALIZACJA

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2022 roku.

Odsłony: 40465
BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO. Zapisz się do naszego newslettera, a poinformujemy Ciebie mailowo o nowych ofertach i artykułach na naszej stronie :).

 

Robert Jarzyński

+48609356060

Iwona Karoń-Jarzyńska

+48601481998